Baur 2019
Baur 2018
Baur 2016
Berne 2014
Baur 2013

Ariana 2012
CAD 2011
CAD 2010
Expo Baur 2009
Genève 2009
Les Floralies 2008
Ariana 2007